0
sweety-home

ZAPROSZENIE dla świadka świadkowej drużba druhna ślub

8,00 zł 7,00 zł
Warianty

ZAPROSZENIE ŚLUBNE dla DRUHNY I DRUŻBY

Elegancka forma i jednocześnie bardzo oryginalna.

Nietypowymi zaproszeniami na ślub możesz wyróżnić osoby, które spełnią tego dnia ważną rolę, będą tuż za Wami na fotografiach i będą czuwać nad Waszym dobrym nastrojem :-) Czy nie warto zatem też się wykazać fajnymi zaproszeniami?

Wykonane są bardzo starannie, z wysokiej jakości drzewa brzozowego.
Oszlifowane z obu stron.

11x15,5cm
sklejka 3mm
Pasuje do koperty C6.
Koperty nie wchodzą w skład oferty (można zakupić je osobno).
Cena dotyczy 1 sztuki.

Po zakupie podaj:

czy zaproszenie ma być dla drużby czy druhny
imię drużby / druhny i osoby towarzyszącej (a jeśli nie ma to tekst "osoba towarzysząca" lub napisać nam aby nic nie było, wtedy usuniemy to miejsce)
imiona Pary Młodej
dzień, datę, godzinę ślubu
miejsce ślubu (jeśli nazwa Kościoła jest długa, proszę podawać skrót)
miejsce zabawy weselnej

Czas realizacji 5 dni roboczych.

1. Przyjmuję zamówienia opłacone z góry. Nie wysyłam za pobraniem.
2. Czas realizacji zamówienia widoczny jest w ofercie.
3. Na wpłatę czekam 5 dni roboczych, po tym czasie zamówienie będzie anulowane.
4. W przypadku braku pełnych informacji dot. zamówienia jak np. treść grawera, kolor itp zamówienie jest wstrzymane do czasu uzupełnienia danych.

Rezygnacja z zakupu (dotyczy tylko konsumenta)
onsument, który zawarł umowę na odległość, może w
terminie 14 dni
kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy
wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
• dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Towar, będąc zobowiązany do
przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Towaru w
posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż
przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Towarów, które są
dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego
Towaru, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez
czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
• dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
Zwrot wzajemnych świadczeń:
• Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedającemu
lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że
Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu
wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na
adres: Pluskowęsy 6, 87-140 Chełmża.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od
umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego
przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy
dostępny w opisie Transakcji).
Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy - prawo odstąpienia od
umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do umów:
• świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za
wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany,
wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH
KONSUMENTA)
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci
odstąpienia od umowy)
– Adresat:
„ALLEDETAL“ KATARZYNA FILIPIAK
Pluskowęsy 6, 87-140 Chełmża
lovedekor@wp.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym
odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy
dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na
wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej
usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w
wersji papierowej)
– Data

REKLAMACJE

Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności za wady Towaru z
tytułu rękojmi jest określona powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu
Cywilnego, a dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia
2014 roku przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o
zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw z 2002 roku o
numerze 141, poz. 1176 ze zm.).
Naszym obowiązkiem jest dostarczenie towaru bez wad. Czas na
reklamację z tytułu rękojmi wynosi do dwóch lat od momentu
wydania rzeczy Kupującemu.
Reklamację możesz złożyć m.in. :
- pisemnie na adres: Pluskowęsy 6, 87-140 Chełmża;
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: lovedekor@wp.pl
W przypadku odstąpienia od umowy jako konsument ponosisz
tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że
przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Cię o
konieczności poniesienia tych kosztów.
W przypadku reklamacji pamiętaj, że Kupujący, który wykonuje
uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na nasz koszt
dostarczyć Towar wadliwy na adres: Pluskowęsy 6, 87-140
Chełmża. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj Towaru lub sposób
jego zamontowania jego dostarczenie byłoby nadmiernie
utrudnione, Kupujący obowiązany jest nam udostępnić Towar w
miejscu, w którym się znajduje.
Postępowanie reklamacyjne będziemy się starać zakończyń jak
najszybciej, nie w dłuższym terminie niż 14 dni kalendarzowych
od dnia jej złożenia.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez
podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
2. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym
także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności
oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści
i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim
wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż
do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest
zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił
ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności
przewoźnika. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec
Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
5. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi
Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego
oświadczenia.
6. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez
względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie
roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż
do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta
nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem
zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

zaproszenie ślub dla świadka dla świadkowej dla drużby dla druhny wesele zaproszenie na ślub drewniane dekoracja

Polecane produkty

10,00 zł
99,00 zł
169,00 zł 149,00 zł
Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza jest Rękodzieło "DAMITU" na Szlaku Łęgów Odrzańskich Marta Doberstein z siedzibą w Chobieni, przy ul. Górnej 17, 59-305, NIP: 6922019502, e-mail: administrator@damitu.pl, nr tel. +48 783-004-357. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.